دربارۀ مکتب تجربه

وقتی مدرسه تمام شد از خودمان پرسیدیم: جغرافیا چه سودی داشت؟ جبر کجا به دردمان خورد؟

وقتی مدرسه تمام شد، ما ماندیم خروار خروار مهارتِ یاد نگرفته و زندگیِ نکرده. یکهو دیدیم درس خواندیم ولی برای زندگی آماده نشدیم. مدرک گرفتیم ولی «مهارت زندگی» نداریم و در هر چالشی، مدام در معرضِ غافلگیرشدنیم.

و هر بار حسرت خوردیم که ای کاش مهارت یاد گرفته بودیم.

مکتب تجربه: نردبان

تجربه‌ها نردبان و چراغِ راهند. اگر تجربۀ دیگران را مالِ خود کنیم، مقصد نزدیکتر است.

مکتب تجربه را بر این سه ستون بنا کردیم:

  • روایت‌گری (تا آموختن را گوارا کنیم.)
  • تجربه‌محوری (تا آنچه را که تجربه‌شده است منتقل کنیم.)
  • مسیرنمایی (تا رفیقِ راهِ «شدن» و «رسیدن» باشیم، نه معلمِ فصلی.)

مکتب تجربه چه چیزی نیست؟

  • ما نمی‌خواهیم شبه‌مهارت منتقل کنیم.
  • ما نمی‌خواهیم آمیخته‌ای از اطلاعات مفید و نامفید را به شما بفروشیم.
  • ما دایه یا لَلِـه نیستیم که لقمۀ حاضر و آماده در دهان دیگری بگذاریم.

مکتب تجربه چه جور جایی است؟

مکتب تجربه یک مدرسه آنلاین است که بر «روشن‌کردن مسیرِ میان‌بر یادگیری» تمرکز دارد.

در مکتب تجربه نشان می‌دهیم برای ماهرشدن در یک تخصص به چه چیزهایی نیاز دارید و به چه چیزهایی نیاز ندارید، چه قدم‌هایی مفید است و چه قدم‌هایی بیهوده، چه چیزهایی را باید در اولویت یادگیری قرار بدهید و چه چیزهایی را رها کنید، کدام ریزمهارت‌ها را چطور و با چه روشی یاد بگیرید.

بنیان‌گذاران مکتب تجربه

مکتب تجربه یک فعالیت خصوصیِ فردی‌ست که با تکیه بر همکاری مجید امیری سیاوشانی، اسماعیل محمدی‌پناه، مهشید معصومی و حسام‌الدین مطهری بنا شده است.